E-Catalog > 05.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker) > ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC (Ultra-Low Temperature Freezer) รุ่น CryoCube FC660

PAGE VIEW : 1,093

Product Information :

Name :
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC (Ultra-Low Temperature Freezer) รุ่น CryoCube FC660
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 05.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand :
Eppendorf, Germany.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC  (Ultra-Low Temperature Freezer) รุ่น CryoCube FC660

  1. เป็นตู้แช่แข็งชนิดประตูแนวนอนสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง  โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  -50 ถึง -86oC   (ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 32oC)
  2. มีความจุของตู้ 660 ลิตร สามารถเก็บกล่องบรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 520 กล่อง หรือ บรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 52,000 ตัวอย่าง 
  3. สามารถลดอุณหภูมิจาก 22oC ไปถึง – 85oC  โดยใช้เวลาไม่เกิน 4.4 ชั่วโมง
  4. สามารถบรรจุแร็คใส่กล่องบรรจุตัวอย่างได้ไม่เกิน 40 แร็ค
  5. มีหน้าจอแสดงการทำงานแบบดิจิตอลและแผงควบคุมการทำงานชนิดปุ่มกด
  6. มีอัตราการบริโภคพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 10.6 kWh/day 


Other Product In Group "05.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker) (14)"